Pro Pharmacia Futura


Fundacja Stypendia Oferta wydawnicza Kontakt Archiwum Stypendia


Regulamin stypendialny

Wniosek

Oświadczenie o dochodach


  Fundacja Pro Pharmacia Futura utworzyła wydzielony fundusz o nazwie Program Stypendialny.

Stypendium jest przeznaczone na częściowe pokrycie opłaty semestralnej za studia podyplomowe lub szkolenie specjalizacyjne w kierunku farmacji przemysłowej. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje pracownikom uczelni wyższych, którzy są związani poprzez swoją pracę naukową z naukami farmaceutycznymi, chemicznymi, inżynierią chemiczną, biologią i kierunkami pokrewnymi oraz postanowili podjąć studia podyplomowe organizowane przez ośrodki naukowe zaakceptowane przez Fundację lub realizują szkolenie specjalizacyjne.

Warunki przyznawania stypendiów są określone w Regulaminie stypendialnym (PDF).

Dotychczasowi stypendyści Fundacji: dr Tomasz Baj (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr Marek Król (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr Marcin Płaczek (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr Andrzej Wiśniewski (Collegium Medicum w Bydgoszczy).

Tomasz BajDr n. farm. Tomasz Baj jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z farmakognozji oraz analizy i preparatyki fitochemicznej. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu badań fitochemicznych i fitoterapii. Jest specjalistą w zakresie leku roślinnego, jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) specjalizacji farmacja apteczna. Redaktor wydania czasopisma naukowego Current Issues in Pharmacy and Medical Science, współtwórca i zastępca redaktora naczelnego czasopisma Naczelnej Izby Aptekarskiej - Aptekarz Polski. Odznaczony Odznaką Honorową "Za Zasługi w Ochronie Zdrowia", Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Bronisława Koskowskiego, Medalem im. Witolda Łobarzewskiego. Jest członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej (V i VI Kadencji).

Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego studia specjalizacyjne w specjalności farmacji przemysłowej nie tylko poszerzają i uzupełniają wiedzę, ale doskonale przekładają się na kształcenie studentów. Trudno jest uczyć tylko teoretycznie bez poznania procesów produkcyjnych w praktyce. Studia nie są łatwe, obejmują swoim zakresem szeroko pojętą Dobrą Praktykę Wytwarzania, która łączy wiele dziedzin. Dlatego studia te powinni odbywać pracownicy naukowi niezależnie od Katedry, czy Zakładu w którym uczą studentów farmacji. Staże w zakładach produkcyjnych i hurtowniach farmaceutycznych oraz skala, na którą przekłada się produkcja leków, pokazują, jak ważne jest dobre przygotowanie studentów do pracy w przemyśle farmaceutycznym. Studia dają możliwość spotkania osób na co dzień wykonujących zawód farmaceuty w przemyśle, czy hurtowni farmaceutycznej oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń nie tylko na temat produkcji, ale także dyskusji o rynku leków.
Zachęcam Koleżanki i Kolegów nauczycieli akademickich do podjęcia tych studiów specjalizacyjnych, z pewnością uzyskana wiedza przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia studentów.
Chciałem serdecznie podziękować Fundacji Pro Pharmacia Futura za przyznanie stypendium oraz umożliwienie kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego w kierunku farmacji przemysłowej.Marek KrólDr n. farm. Marek Król jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1995 prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie technologii i syntezy chemicznej substancji leczniczych oraz biotechnologii. W latach 2001-2006 był kierownikiem ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Technologii Środków Leczniczych. W roku 1995 rozpoczął staż apteczny, który zakończył w roku 1997 i uzyskał prawo wykonywania zawodu. W pracy naukowej zajmuje się syntezą chemiczną.

Uczestnictwo w specjalizacji z farmacji przemysłowej pozwoliło na udział w szerokiem spektrum zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Zajęcia prowadzono w ośrodkach akademickich oraz w zakładach produkcyjnych i hurtowniach farmaceutycznych. Różnego rodzaju staże tematyczne umożliwiły zapoznanie się ze specyfiką pracy przedsiębiorstw. Bogaty program zajęć pozwolił na poszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu farmacji przemysłowej, co w przyszłości może być wykorzystane we własnej pracy zawodowej.
Chciałem serdecznie podziękować Fundacji Pro Pharmacia Futura za przyznanie stypendium, które pozwoliło mi dokończyć szkolenie specjalizacyjne w kierunku farmacji przemysłowej.Marcin PłaczekDr n. farm. Marcin Płaczek jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej GUMed, obecnie na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku farmacja z zakresu technologii postaci leku oraz farmacji praktycznej w aptece, prowadzi kursy w ramach studiów podyplomowych dla pracowników przemysłu farmaceutycznego, specjalizacji aptecznej i szpitalnej oraz szkolenia ustawicznego farmaceutów. W pracy naukowej zajmuję się liofilizowanymi postaciami leku przeznaczonymi do stosowania w jamie ustnej oraz możliwością przygotowywania solubilizowanych układów substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie przeznaczonych do podania pozajelitowego.

Udział w zajęciach specjalizacyjnych Farmacja Przemysłowa, a przede wszystkim kontakt ze specjalistami zatrudnionymi w przemyśle farmaceutycznym (w tym podczas zająć praktycznych realizowanych w formie staży kierunkowych w wybranych zakładach farmaceutycznych) umożliwił mi poznanie specyfiki funkcjonowania wytwórni farmaceutycznej. Dzięki temu mogłem pełniej zrozumieć złożoność i multidyscyplinarność zagadnień rozwiązywanych na co dzień przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, a to dało mi wyobrażenie, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy jednostką przemysłową i naukową. Realizację specjalizacji ułatwiła mi Fundacja Pro Pharmacia Futura, przyznając stypendium, które znacznie zredukowało koszty szkolenia, za co serdecznie dziękuję Władzom Fundacji.


Andrzej Wiśniewski Dr n. farm. Andrzej Wiśniewski jest asystentem w Katedrze Technologii Postaci Leku Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami kierunku farmacja z technologii postaci oraz z farmacji praktycznej w aptece. W roku 2008 rozpoczął specjalizację z farmacji przemysłowej w Ośrodku Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). W roku 2011 uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych.

Zakres szkolenia oraz staże kierunkowe, odbywające się w ramach specjalizacji przemysłowej, pozwalają na poszerzenie wiedzy między innymi z wytwarzania i kontroli jakościowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Dzięki specjalizacji możliwe było poznanie wielu istotnych aspektów szeroko rozumianego przemysłu farmaceutycznego. Niewątpliwą zaletą jest dla mnie fakt, że multidyscyplinarny program specjalizacji był realizowany poprzez wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę naukową Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez osoby pracujące w wytwórniach farmaceutycznych. Pozwala to na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z jakimi może zetknąć się farmaceuta podczas pracy w przemyśle, czy też w hurtowni farmaceutycznej.
Chciałem serdecznie podziękować Władzom Fundacji Pro Pharmacia Futura za przyznanie stypendium, które umożliwiło mi dokończenie specjalizacji.© Pro Pharmacia Futura