Pro Pharmacia Futura


Fundacja Stypendia Oferta wydawnicza Kontakt Archiwum Władze Fundacji  
Władzami Fundacji są Rada Programowa Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Rada Programowa Fundacji Pro Pharmacia Futura jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

1. prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – Przewodnicząca Rady
2. prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
3. prof. dr hab. Roman Kaliszan
4. dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz
5. mgr Barbara Kawałko-Myślińska
6. mgr Elżbieta Krzyżanowska
7. mgr inż. Zdzisław Mroczek
8. prof. dr hab. Helena Nowak
9. prof. dr hab. Jan Pachecka
10. inż. Marek Ruzikowski
11. dr Zbigniew Sadoch
12. dr inż. Marek Woźniak
13. dr n. farm. Waldemar Zieliński


Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

inż. Marek Ruzikowski - Prezes Zarządu

 
Przewodnicząca Rady prof. M. Sznitowska

Przewodnicząca Rady
prof. M. Sznitowska
Prezes inż. M. Ruzikowski

Prezes Zarządu
inż. M. Ruzikowski

© Pro Pharmacia Futura